Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Редакційна політика та етичні норми
Політика відкликання публікацій
Вартість публікації
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

Галузь та проблематика

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» засноване з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених ширкому колу питань сучасної соціологічної науки.

Тематичне розмаїття статей охоплює історію соціологічної думки, теорію і методологію соціології, аналіз соціально-структурних явищ і процесів, аналітичний виклад результатів галузевих емпіричних соціологічних досліджень та опитувань громадської думки.

Видання також публікує статті авторів із суміжних соціальних наук, створюючи інформаційне поле для обговорення нових теорій та напрямків з міждисциплінарних досліджень.

Читацькою аудиторією журналу вважаються фахівці, аспіранти та студенти в галузі соціології, політології, економіки, маркетингу, інших соціально-гуманітарних дисциплін, викладачі вищих навчальних закладів, науковці.

 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Наукові записки НаУКМА. Соціологія», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання або відхиляється у випадку виявлення плагіату.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

Редакція зберігає анонімність рецензентів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видалені, розширенні чи доопрацюванні деяких частин статті;
 • потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Рецензенти після перегляду матеріалів мають ухвалити одне з наступних рішень:

 • рекомендовано до публікації;
 • рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування;
 • не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного номера видання);
 • не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання.

Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою.

Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

Матеріали публікуються відповідно до затвердженого графіку Видавничого відділу НаУКМА.

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік. Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» є журналом  відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукової інформації.

Політика відкритого доступу — це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія періодичного фахового видання орієнтується на поширення наукових знань відомих вчених і викладачів та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Під час розгляду статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних та політичних поглядів.

 

Редакційна політика видання базується на таких принципах:

- об’єктивність і неупередженість у відборі статей для публікації;
- висока вимогливість до якості наукових текстів;
- обов’язкове рецензування статей;
- колегіальність в ухваленні рішень щодо публікації статей;
- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
- суворе дотримання авторських і суміжних прав;
- суворе дотримання графіку подачі статей та виходу журналу.

 

Засади професійної етики в діяльності редколегії періодичного фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія»

У своїй діяльності редколегія несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що зумовлює необхідність дотримуватися наступних принципів:

- Під час ухвалення рішення щодо публікації статей редколегія керується достовірністю представлення даних і науковою значимістю роботи, що розглядається.

- Редколегія оцінює зміст рукописів незалежно від громадянства, раси, гендеру, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редколегія не повинна допускати до публікації текст, якщо є достатньо підстав вважати, що він містить плагіат.

- Редколегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також за виникнення конфліктної ситуації вживати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні засади в діяльності рецензентів

Рецензенти здійснюють наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого їхні дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержанні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редколегії.

- Рецензенти зобов'язані давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентами для особистих цілей.

- Рецензенти, які не володіють, на їхню думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не можуть бути об'єктивними, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинні повідомити про це редколегію з проханням виключити їх з процесу рецензування даного рукопису.

Редакційна колегія періодичного видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» не приймає до друку матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії або національної, релігійної, расової чи іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну та расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми та законодавство.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора.

 

Засади, якими повинні керуватися автори наукових публікацій

Автори (або автор) усвідомлюють, що несуть відповідальність за достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження є неприйнятними.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи у тому числі неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними й неприйнятними.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автори виявляють істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, вони повинні якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Редакційна колегія журналу «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

 

Плагіат і авторська етика

Редакційна колегія фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» вважає неприйнятною практику плагіату, порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для недопущення цього, зокрема всі матеріали, подані до журналу, проходять перевірку на плагіат за допомогою програмного забезпечення Unichek.

Редакційна колегії визнає відповідальність за належне представлення результатів наукових досліджень, в тому числі з правових та етичних аспектів публікації. У випадку виявлення плагіату у поданих для публікації текстах редколегія залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор.

 

Політика відкликання публікацій в періодичному науковому виданні НаУКМА

Доповнення Додатку 2 Положення про періодичне наукове видання НаУКМА (редакційні політики)(наказ № 549 від 07.12.2017).

Політику ухвалено у відповідності до рекомендацій Комітету з етики наукових цублікацій (Committee on Publication Ethics (COPE).

Відкликання тексту наукової статті (ретракція) є механізмом виправлення опублікованої інформації та оповіщення читачів про те, що опублікована наукова стаття містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти. Недостовірність даних може бути результатом як випадковості, так і усвідомлених порушень.

Відкликання наукової статті використовується для інформування читачів про випадки дублювання публікацій (коли автори надсилають один і той самий матеріал у декілька видань), плагіату та приховування конфліктів інтересів, які могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їхнього використання.

Основна мета відкликання наукової статті – виправлення та забезпечення цілісності опублікованої у журналі інформації.

Головним приводом та підставою для відкликання статті є порушення етичних принципів журналу:

 • Наявність неправомірних запозичень тексту у значному обсязі;
 • Дублювання статті в декількох виданнях;
 • Виявлення у статті фабрикації або фальсифікацій (наприклад, для експериментальних даних досліджень);
 • Виявлення в статті серйозних помилок (наприклад, неправильної інтерпретації результатів), що ставлять під сумнів наукову цінність матеріалу;
 • Некоректний склад авторів (до переліку авторів включені особи, що не відповідають критеріям авторства);
 • Автори мають прихований конфлікт інтересів (та інші порушення публікаційної етики);
 • Перевидання статті без згоди автора;
 • Інші порушення етичних принципів журналу.

Приводом для відкликання статті є:

 • Звернення автора про відкликання статті;
 • Подання головного редактора журналу.

Порядок відкликання статті:

1. Рішення про відкликання статті приймається редакційною колегією журналу за поданням головного редактора журналу. Подання має містити інформацію про наявність підстав для відкликання статті, зазначених цими діючими правилами. Рішення про відкликання статті приймається з урахуванням відповіді автора статті, що обґрунтовує його позицію з питання про відкликання статті (за умови надходження даної відповіді).

2. Якщо автор/авторськийколектив вважають за необхідне відкликати статтю, вони звертаються до редакції, мотивовано пояснивши причину свого рішення. Редакція відповідає авторам і при наявності підстав для ретракції, вона самостійно здійснює відкликання тексту статті.

3. Якщо редакціяприймає рішення про відкликання тексту статті на підставі власної експертизи або інформації, що надійшла до редакції, про це інформується автор/авторський колектив  і від автора очікується відповідь. Якщо автор/авторський колектив ігнорує запит редакції, редакція має право звернутися за допомогою до Комітету з етики наукових досліджень НаУКМА та/або провести ретракцію публікації без урахування думки автора.

4. Рішення про відкликання статті оформлюється протоколом засідання Редакційної колегії журналу.

5. Прийнявши рішення відкликати статтю, редакція вказує причину ретракції (в разі виявлення плагіату – із зазначенням джерела запозичення), а також дату ретракції. Стаття і опис статті залишаються на інтернет-сайті журналу у складі відповідного випуску журналу, але на електронну версію тексту наноситься напис «ВІДКЛИКАНО» та дата ретракції. Ця ж позначка ставиться у статті та у змісті випуску.

6. Головний редактор журналу направляє до Видавничої Ради протокол засідання редакційної ради журналу, в якому вказується дата проведення засідання, склад присутніх, результати експертизи, обґрунтоване рішення та заповнена форма:

 • ПІБ автора і назва статті
 • Назва, том, випуск та рік видання, текст якого відкликається
 • Ініціатор відкликання статті
 • Підстава для відкликання статті та дата прийняття рішення
 • Посилання на сторінку на сайті видання, на якій подано інформацію про ретракцію
 • Вихідні дані статті та DOI
 • Тематика статті

7. Автору (провідному автору в разі колективного авторства) направляється протокол засідання редакційної ради журналу з формулюванням, що обґрунтовує причину відкликання статті.

8. Редакційною радою журналу одночасно з прийняттям рішення про відкликання статті може бути прийнято рішення про накладення заборони на прийняття до публікації статей від автора ретрагованої статті на певний термін.

9. Інформація про відкликання статті розміщується на веб-сайті журналу.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість публікації становить 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія»проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі «Наукові записки НаУКМА. Соціологія», що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі соціології.

Засноване у 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості.

До 2018 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки».