Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» приймає до розгляду тексти у галузі cоціології (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали подаються через сайт / або надсилаються секретареві журналу електронною поштою за адресою: viktoria.bondar@ukma.edu.ua 

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1) Орієнтовний обсяг ‒ до 40 тис. знаків; мови – українська, англійська.

2) Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

3) Перед основним текстом статті зазначається:

 • УДК;
 • Прізвище та ініціали автора (рядковими літерами, курсивом); 
 • Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (по центру, жирний шрифт, великі літери)
 • Після назви (відступ – один абзацний рядок) подаються анотація та ключові слова мовою статті.

4) Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Оформлення внутрішньотекстових посилань в тексті статті має відповідати стилю APA
 • За необхідності уточнень і зауважень, текст статті супроводжується посторінковими примітками (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...)
 • У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...»
 • За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «……….“ …”…….»
 • Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті-решт) і не використовують замість тире (–)
 • Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами. 
 • Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено
 • Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824 – 1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.!); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.
 • Знак апострофа має виглядати так: ’

5) Вимоги до оформлення списку джерел:

 • Список літератури має відповідати стилю APA citation style (6th edition).
 • Список має бути ненумерованим.
 • На початку списку вміщують кирилографічні джерела (за алфавітом), за ними – латинографічні (також за алфавітом).

Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад:  ZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.

6) Після основного тексту статті вміщується:

 • ініціал та прізвище автора в латинській транслітерації (в українській, якщо сама стаття англомовна); 
 • назва статті англійською мовою (українською, якщо сама стаття англомовна).
 • Далі – через 1 абзацний рядок – анотація (2000 знаків) та ключові слова англійською мовою (українською, якщо сама стаття англомовна).

Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові 
 • науковий ступінь та вчене звання (за наявності)
 • перелік установ, із якими афілійований дослідник, посади
 • номер телефону, e-mail

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.